MR

Samenwerken aan een sterke toekomst

Op SBO het Pontem streven we naar een omgeving waarin elk kind kan bloeien en groeien. Achter de schermen werkt de Medezeggenschapsraad (MR) actief samen met ouders, personeel en schoolleiding om de belangen van onze school te behartigen en bij te dragen aan een sterke toekomst voor onze leerlingen.

Wat doet de MR?

De MR heeft advies- en instemmingsrechten bij belangrijke beslissingen die de school aangaan en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit varieert van onderwijskundige veranderingen tot het vaststellen van de schoolbegroting. Denk aan de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school en de sollicitatieprocedures.
Daarnaast fungeert de MR als een klankbord voor zowel ouders als personeel. De raad organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin ouders en personeel op de hoogte worden gehouden en hun stem kunnen laten horen. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u als toehoorder bijwonen wanneer u dat wilt. Dit betekent dat de raad openstaat voor vragen, suggesties en zorgen. De MR bespreekt deze met de schoolleiding.

De MR van SBO het Pontem
De MR van SBO het Pontem bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel die door hun achterban zijn gekozen.

Namens de leerkrachten zitten de volgende personen in de MR:
· Yvonne de Breuk
· Mandy Behrens
· Esther Kooij

Namens de ouders zijn dit:
· Dhr. Van de Water
· Mevr. N. Kanis
· Mevr. K. Rop

De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er speelt in onze school en onder ouders.

Contact: mr@sbohetpontem.nl (Mandy Behrens)