MR

De Medezeggenschapsraad (MR)
De Stichting Consent met haar Raad van Toezicht en als voorzitter algemeen bestuurder de heer M. Poppink en lid van college van bestuur mevrouw R. Klokman, is het bevoegd gezag van alle openbare scholen in de Gemeente Enschede en dus ook van SBO Het Pontem.
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van de onderwijsdoelen op hoofdlijnen en stelt daartoe de benodigde middelen beschikbaar.
Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding van de school en deze is het gezicht van de school naar ouders toe. De directie is, in de lijn van de uitgangspunten van het bevoegd gezag, belast met de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau.
De Wet Medezeggenschap onderwijs, WMO, verschaft de ouders en het personeel van de school, in de vorm van de medezeggenschapsraad, het recht om mee te praten over beleidskeuzes die gemaakt worden zowel op bestuur- als op schoolniveau.
De inspraak van de ouders en personeel is niet op alle gebieden even groot.
Op een aantal gebieden mag advies uitgebracht worden, op andere gebieden heeft het bestuur instemming van de MR nodig, alvorens beleidsvoorstellen uitgevoerd mogen worden.
De MR van SBO Het Pontem bestaat uit 6 personen, 3 ouders (OGR) en 3 personeelsleden (PGR). De directeur van de school heeft een adviserende rol in de raad.
Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Elke drie jaren worden er, indien noodzakelijk, verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de raad. Als u als ouder een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school kunt u dat doen door u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de MR.

De volgende ouders zitten in de MR:
Dhr. Van de Water
Mevr. N. Kanis
Mevr. K. Rop

De volgende teamleden zitten in de MR:
Vanessa Wijnia
Mandy Behrens
Esther Kooij

Contact:
mr@sbohetpontem.nl (Mandy)