Toelating

Bij sommige leerlingen lukt het niet, ondanks alle inzet, om de doelen van het basisonderwijs te halen. Deze leerlingen worden op de basisschool besproken met ouders, met de leerkracht en de intern begeleider en met werknemers van het SPOE (steunpunt).

Er kan dan besloten worden om de leerling aan te melden bij de ‘Commissie van Arrangementen (CvA) in Enschede. Hierin zitten gedragswetenschappers, orthopedagogen en psychologen van Consent, VCO, Koe en de Attendiz scholen voor speciaal onderwijs.

 Zij vallen onder het Samenwerkingsverband Twente Oost. Hier wordt bepaald of het S(B)O een passende plek is voor de leerling. Is dit het geval, dan geven zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

De leerling kan dan aangemeld worden bij SBO Het Pontem.

 

Ouders kunnen dan contact opnemen met de directeur. Er volgt een oriënterend gesprek en als ouders de keuze maken voor SBO Het Pontem, dan volgt een aanmeldingsgesprek.

Voor de start kan de leerling een dagdeel (en als het nodig is vaker) meedraaien om alvast kennis te maken met de nieuwe school.

De orthopedagoog van SBO Het Pontem maakt een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin wordt beschreven welke doelen een leerling kan halen. Dit biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Tevens laat het zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders, toewerkt. Dit geldt voor de hogere groepen.

De leerling wordt in een passende stamgroep met leeftijdsgenoten en een eigen leerkracht, geplaatst. De intern begeleider en de leerkracht bekijken welke instructie de leerling nodig heeft en hoe dit het best geboden kan worden. De instructie wordt in groepjes gegeven aan leeftijdsgenoten met dezelfde instructiebehoefte.