Logopedie

Op Het Pontem werken twee logopedistes. Individuele logopedie wordt vooral ingezet bij leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3. Als leerlingen uit de hogere groepen nog gebruik moeten maken van logopedische begeleiding, gebeurt dit veelal buiten schooltijd in een particuliere praktijk. 

Tijdens de logopedische behandelingen wordt met name gewerkt aan de spraak- en/of taalontwikkeling.   

Leerlingen die niet goed verstaanbaar zijn, hebben vaak moeite met de uitspraak van klanken (spraakontwikkeling). Ze vervangen die klanken dan door andere klanken of laten klanken weg. Met behulp van verschillende methodes en materialen worden de goede klanken aangeleerd. Het is fijn als er ook in de groep èn thuis geoefend wordt. De logopedist zal aan de ouder(s) of verzorger(s) vragen om oefeningen te herhalen. De oefeningen en spelletjes staan in een schriftje /map maar we gebruiken ook de app “Logo-Art Thuis”. Ook in de groep kan deze app ingezet worden.  Zo wordt samen oefenen extra leuk en zinvol. 

Leerlingen die het moeilijk vinden om taal te begrijpen of om zelf iets te vertellen, stimuleren we in hun taalontwikkeling. Hierbij gaat het om de woordenschat, de zinsbouw, de woordvorming, het begrijpen en gebruiken van taal. De taalontwikkeling is erg belangrijk voor vakken als lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als een leerling veel (werk)woorden kent, is een opdracht van juf of een leestekst beter te begrijpen.  

Alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 worden gescreend. Oudere leerlingen kunnen worden aangemeld door de leerkracht en/of de intern begeleider.  Indien nodig (en ouders/verzorgers toestemming geven) nemen we contact op met de logopediepraktijk waar de leerling in behandeling is geweest. We bekijken en overleggen daarna of voortzetting van de logopedie bij ons op school wenselijk, zinvol en/of haalbaar is. Soms is (terug)verwijzing naar de particuliere logopedie nodig. 

Ouders, waarvan de kinderen logopedie krijgen, ontvangen twee keer per jaar een uitnodiging tijdens de rapportbesprekingen. Tussentijds bellen voor een extra afspraak mag altijd.